مجله اینترنتی بانوان

آموزش بافتنی بخش ششم

آموزش بافتنی بخش ششم

بافت یقه گرد

آموزش بافتنی

قسمت جلوی لباس را تا ۱۵ الی ۱۷ سانتی متر بالاتر از حلقه آستین بافته بعد به ترتیب شکل زیر دانه ها در سنجاق بماند.

آموزش بافتنی

یقه گرد (قسمت پشت لباس)

قسمت پشت لباس تا ۳ سانتی متر مانده به سرشانه بافته شود و به ترتیب زیر دانه ها در سنجاق نگه داشته شود.

آموزش بافتنی

دانه گیری دور یقه گرد

بعد از تمام شدن جلو و پشت لباس قبل از آنکه سرشانه ها دوخته شوند دانه گیری دور یقه انجام می شود.ابتدا دانه های قسمت جلوی لباس را در میل انداخته سپس دانه های قسمت پشت لباس در ادامه داخل میل انداخته شود.از یک قسمت سرشانه نخ انتهای کار به هم گره خورده شود.قسمت دیگر از هم جدا باشد.بافت یقه از این نقطه شروع می شود.

از قسمتی که ۳ سانتی متر صاف بافته شده ، داخل هر رج یکی یکی بافته شود (به تعداد رج ها دانه می بافیم) از آنجا به بعد از فاصله بین دانه ها ۱ دانه اضافه گرفته شود.این دانه اضافه با دانه بعدی کور شود(تعداد دانه ها زیاد نشود فقط بین فاصله بین دانه ها پر شود)

دانه گیری را تا ۱۴ یا ۱۶ دانه وسط ادامه دهید در ادامه دانه های طرف دوم بقه دانه گیری شود.دانه های اضافه را در این قسمت از سمت چپ گرفته و این دانه اضافه با دانه قبلی که بافته شده کور می شود(دانه بافته شده شکافته شود)

به همین ترتیب از قسمت پشت لباس نیز دانه گیری شود.دانه های بدست آمده بین ۷۰ تا ۸۰ دانه میشود.این دانه ها ، جدود ۳ سانتی متر برای یقه گرد معمولی و ۷ سانتی متر برای یقه گرد مردانه به جالت کشبافت بافته شود.در انتها یقه مردانه را کاملا شل کور کرده و از داخل پس دوزی کنید(یقه گرد مردانه معمولا ۷ سانتی متر مانده به سرشانه باز می شود)

یقه گرد از یک گوشه یقه تا انتهای سرشانه دوخت میخورد.هر چه بخواهیم یقه گرد بازتر باشد فاصله شروع یقه زودتر از اندازه ذکر شده باشد(مثلا ۱۰ الی ۱۲ سانتی متر بعد از حلقه)

اگر بخواهیم گردی یقه از دو طرف سرشانه باز تر باشد تعداد یکی یکی ها را از ۳ بار به ۵ الی ۶ بار افزایش میدهیم.


یقه اسکی

حدود ۱۸ سانتی متر بعد از حلقه گودی یقه به ترتیب ذکر شده (در شکل یقه گرد) باز شود.دانه گیری دور یقه به ترتیب ذکر شده انجام شود.قد کشبافت بقه ۱۸ الی ۲۰ سانتیمتر بافته شود (کشبافت یکی زیر یکی رو یا ۲تا زیر ۲تا رو) و دانه ها کور شود.

برای بافت حلقه رگلان با یقه گرد بعد از نگه داشتن دانه های یقه در سنجاق از گوشه سرشانه هیچ دانه ای نمی ماند.

در حلقه رگلان قسمت پشت لباس گودی یقه باز نمی شود.یعنی قد حلقه جلو و پشت لباس که هم اندازه شد هر تعداد دانه که از پشت لباس بماند ، دانه های یقه محسوب می شود.

در دانه گیری دور یقه (مربوط به حلقه رگلان) دانه های آخر آستین (حدود ۱۰ تا ۱۶ دانه) ما بین دانه های جلو و پشت لباس قرار میگیرد. هنگام دانه گیری فقط از قسمت جلوی لباس (فاصله بین دانه های یقه) دانه گیری شود.دانه های مربوط به پشت لباس و آستین معمولی بافته شود.


بافت یقه هفت (سه جاف سرخود)

آموزش بافتنی

 • یقه هفت معمولی یعد از گودی (۴-۳-۲-۱) حلقه باز میشود.
 • یقه هفت باز همزمان با گودی حلقه باز میشود.
 • یقه هفت بسته ۳ سانتی متر بعد از گودی حلقه باز میشود.
 • دانه ها را نصف لباس بافته ، ۲ دانه آخر از قسمت اول لباس با هم یکی شود ، ۱ دانه بعد از آن سر انداخته شود.قسمت دوم لباس کنار گذاشته شود.

نکته اول : دانه هایی که سر انداخته می شود به تعداد (۶ دانه) که رسید از رج بعد دیگر اضافه نمی شود.فقط هر رج روی کار ، قبل از دانه های اضافه شده ، ۲تا یکی می شود.۶ دانه مربوط به سه جاف یقه کشبافت یا رکن بافته می شود.

نکته دوم : بعد بافت دو قسمت جلوی یقه هفت فاصله ایجاد شده بین دو قسمت یقه دوخته شود. ۲ تکه اضافه سه جاف به هم دوخته شود و در قسمت گوی پشت یقه وصل شود.

آموزش بافتنی

گودی پشت یقه هفت

حدود سه سانت مانده به سرشانه به این ترتیب دانه های مربوط به یقه کور شود.

آموزش بافتنی

یقه هفت (سه جاف جدا)

بعد از کور کردن حلقه آستین به ترتیب زیر یقه باز شود.

آموزش بافتنی

قسمت پشت لباس مانند یقه هفت سه جاف سر خود دانه ها کور شود.در آخر درز سرشانه سمت راست دوخته شود.از سرشانه سمت چپ شروع به دانه گیری شود (از هر رج ۱ دانه گرفته شود) بعد از هر ۴ یا ۵ دانه گرفته شده ۱ دانه اضافه شود.این دانه گیری تا انتهای پشت یقه انجام داده شود.از رج بعد با کشبافت (۱ زیر ۱ رو) دانه ها بافته شود.در رج های روی کار درست در وسط هفت لقه ۳ دانه با هم یکی شود.(قبل از ۳ تا یکی ، جای دانه وسطی با دانه اول از رو عوض شود) ۶ یا ۸ رج کشبافت یقه را بافته و کور شود.

بافت ژاکت جلوباز با یقه هفت

آموزش بافتنی

دو قسمت جلوی ژاکت را به اندازه دلخواه تا مرحله حلقه آستین ببافید.برای گودی حلقه آستین به ترتیب ۱-۲-۳-۴ دانه را کور کنید.بلافاصله بعد از گودی حلقه از سمت جلوی لباس (بعد از ۶ الی ۸ دانه مربوط به سه جاف جا دکمه) مانند شکل گودی ۱ یقه را باز کنید.

آموزش بافتنی

برای گودی پشت یقه

قسمت پشت لباس را تا ۳ سانتی متر مانده به سرشانه ببافید سپس به ترتیب زیر دانه ها را کور کنید . دو قسمت اضافه جلوی لباس را به هم دوخته و در قسمت گودی پشت یقه وصل کنید.

آموزش بافتنی

یقه هفت روی هم

آموزش بافتنی

بعد از کور کردن حلقه آستین یقه باز شود.

آموزش بافتنی

قسمت پشت لباس مانند یقه هفت سه جاف سرخود دانه ها کور میشود.بعد از بافت جلو و پشت لباس هر دو سرشانه دوخته شود.سپس از گوشه سمت راست جلو تا گوشه سمت چپ جلوی لباس دانه گیری شود.از قسمت ۶ یا ۸ دانه وسط دانه گیری نشود.مانند یقه هفت سه جاف جدا هر ۴ یا ۵ دانه ۱ دانه اضافه شود.از رج بعد با کشبافت دلخواه دانه ها بافته شود.در رج برگشت آخرین دانه یقه با ۱ دانه از پایه وسط یقه (یعنی از ۶ یا ۸ دانه وسط) با هم ۲ تا یکی شود.این کار را فقط از یک سمت یقه انجام میدهیم.در واقع یک طرف سه جاف یقه در حین بافت به لباس وصل می شود.طرف دیگر بعد از بافت کامل یقه از زیر به یقه پس دوزی می شود.(قد سه جاف بستگی به ۶ یا ۸ دانه وسط دارد)


یقه آرشال جلوباز

آموزش بافتنی

همزمان با گود کردن حلقه آستین یقه شروع می شود.

آموزش بافتنی

نکته : در حین اضافه کردن دانه های یقه ، هر ۴ رج که بافته میشود رج ۵ و ۶ دانه های مربوط به یقه ۲ رج اضافه تر بافته شود. در واقع به تعداد دانه های یقه بافت را انجام داده و بدون ادامه دادن بقیه رج روی همین تعداد دانه بر می گردیم.رج سوم دانه ها تا انتها بافته شود .هر ۴ رج تا سرشانه این کار تکرار شود.

قسمت پشت لباس مربوط به یقه آرشال تا ۳ سانتی متر مانده به سرشانه بافته شود.سپس از وسط دانه ها ۱۲ الی ۱۴ دانه کور شود.در ادامه به ترتیب ۴-۳-۲-۱ از دو طرف کور شود.۲ قسمت سه جاف جلوی لباس به هم متصل شده و در گودی پشت یقه دوخته شود.

یقه آرشال جلو بسته

آموزش بافتنی

قسمت جلوی لباس تا حلقه آستین بافته شود.بعد از گودی حلقه آستین از وسط لباس ۱۲ الی ۱۴ دانه کور شود.

آموزش بافتنی

نکته : بعد از کور کردن دانه های یقه با دانه های وسط یقه (مانند یقه هفت سه جاف جدا) به انتهای دانه ها که رسید از دو سر هر رج ۲ تا ۲ دانه نبافته ، نگه داشته شود.یعد از ۴ یا ۵ بار که در انتهای هر رج ۲ تا ۲ تا نبافته در ته میل گذاشته شد یکباره تا آخر ۲ تایی ها کور شود (برای آنکه در فاصله بین ۲ تایی ها سوراخ نیفتد یک دانه اضافه گرفته و با بعدی کور شود)

آموزش بافتنی

قسمت پشت یقه آرشال جلو بسته ، مانند آرشال جلو باز دانه های پشت یقه کور شود.


ژاکت جلوباز با یقه برگرد یا یقه گرد ۳ سانتی متری

هر پیش ژاکت تا ۱۷ سانتی متر بعد از حلقه آستین بافته شود سپس یقه باز شود.

آموزش بافتنی

نکته : بعد از بافت دو قسمت جلو و پشت لباس ، دانه ها را در مسیر فلش (ابتدا ۱ پیش جلو سپس پشت و در آخر ۱ پیش دیگر جلو) در میل گرفته شود و (به روش دانه گیری دور یقه گرد) دانه گیری انجام شود.

قسمت پشت یقه

حدود ۳ سانتی متر مانده به سرشانه گودی یقه پشت شروع میشود.

آموزش بافتنی


یقه انگلیسی

آموزش بافتنی

قسمت جلوی لباس تا حلقه بافته شود و یقه و حلقه همزمان باز شود.

آموزش بافتنی

قسمت پشت لباس به ترتیب زیر دانه ها در سنجاق نگه داشته شود.

آموزش بافتنی

در آخر از ۱ پیش جلوی لباس(بعد از کور شده یقه) شروع به دانه گیری کرده سپس قسمت پشت لباس و در آخر از قسمت دیگر جلو دانه گیری شود.(به روش دانه گیری دور یقه گرد) این دانه ها را حدود ۱۲ الی ۱۴ سانتی متر طبق کشبافت دلخواه بافته و بعد از هر ۳ رج ۱ دانه به دو طرف یقه اضافه شود تا انتهای یقه.


یقه قایقی

قسمت جلو و پشت لباس هر دو را تا ۶ سانتی متر مانده به سرشانه بافته سپس دانه ها به ترتیب زیر در سنجاق نگه داشته شود.(معمولا برای بافت یقه قایقی حلقه آستین باز نمی شود و لباس به حالت حلقه افتاده بافته می شود)

آموزش بافتنی

بعد از نگه داشتن دانه های یقه هر تعداد دانه که از سرشانه باقی می ماند ، آنها را کور نکرده و برای بافت کشبافت مربوط به یقه از ابتدای سرشانه اول کشبافت شروع کرده ، به دانه های یقه که رسیدیم از فاصله بین آنها به روش (دانه گیری دور یقه گرد) دانه گیری کرده و در ادامه سرشانه دوم هم طبق همان کشبافت بافته شود.این کشبافت را حدود ۴ سانتی متر ادامه داده و در آخر یکسره کور شود.پایان دوره آموزشی ابتدایی بافتنی


امیدوارم استفاده کرده باشید

مجله اینترنتی آریا بانو

 دانلود فیلم

60 پاسخ به “آموزش بافتنی بخش ششم”

 1. ati gh گفت:

  با تشکر امکان داره مدل بلوزیقه هفت سبزکه باسفید مدل هفت داده بودید رااموزش بدید

 2. مبین گفت:

  تشکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 3. عسل گفت:

  با سلام و تشکر از شما

  من یک کتاب دقیقا مثل شما دارم که نویسنده آن مرضیه  کتلی است

  لطفا توضیحات خود را کامل تر بنویسید

   

 4. نسرین گفت:

  ممنون ازآموزشهای خوبتون

   

 5. راحله گفت:

  ممنون .خیلی وقت بود دنبال آموزش یقه ها می گشتم

 6. پوشانا گفت:

  بسیار عالی بود .ممنون از وقتی که برای قراردادن این مطالب بسیار مفید میگذارید.

 7. صفا گفت:

  سلام ممنون ازاینکه آموزش همراه باتصویربود .سایت خوبی دارین موفق باشین.

 8. با سلام از سایت بسیار خوبتون اگه امکان پرینت کردن مطلب را هم بزارید عالی میشه که بتونیم از روش نگاه کنیم و تمرین کنیم.

 9. اعظم گفت:

  عالی بود ممنون از سایتتون
  نکته های کلیدی که همه به دنبالشون هستند رو یکجا در سایت قرار دادید.

 10. ژیانا گفت:

  واقعا عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود.من تازه با سایتتون اشنا شدم خیلی وقت بود دنبال چنین طرح و بافتهایی می گشتم.تشکر میکنم ازسایت خوبتون خسته نباشید.

 11. سجاد باحاله گفت:

  خیلی خوب بود

 12. شقایق گفت:

  باسلام وتشکر ازسایتتون بسیار خوب بود استفاده کردیم.

 13. مریم گفت:

  با سلام و تشکر اگه امکان داره بافت یقه ب ب رو هم آموزش بدید ممنون

 14. خدیجه گفت:

  خیلییییییییییییییییییییییییییی معرکه بود عالی .لطفا بافت انواع توری رو به صورت نوشته بذارین

 15. یاسمینا گفت:

  سلام در رابطه با توضیحات یقه برگرد که گفتین ابتدا ۶ دونه کور میشه اون ۶ دونه بستگی به تعداد دونه های دکمه خور داره یعنی من که دونه های دکمه خورم ۱۰ تاست باید همشو یه دفعه ای کور کنم ؟
  خواهش میکنم راهنماییم کنین آخه یه پلیور میبافم توی بافت یقه مشکل دارم

 16. یاسمینا گفت:

  توضیحات مربوط به ژاکت جلو باز با یقه برگرد یا یقه گرد ۳ سانتی متری

 17. لیلی گفت:

  خیلی خوب بود

 18. لیلی گفت:

  خیلی عالی بود من چند سوال داستم

 19. لیلی گفت:

  عزیزم اگه بخوام یقه شالم از گودیه کمر شروع بشه چکار باید بکنم

 20. فاطمه گفت:

  سلام لطفا مدل یقه گرد را اموزش بدید ممنونازتون

 21. ehsan گفت:

  مامورم از طرف مادرم از این مطلب تشکر کنم و براتون آرزوی شادی و سلامتی کنم.

 22. azar گفت:

  توصیحات کاملتر بنویسید

 23. azar گفت:

  عالی بود ممنون از زحماتتون

 24. azar گفت:

  سلام اندازه هایی که برای یقه ها گفتین برای بچه ها هم استفاده میشه ….اگر نه لطف کنید یقه برای بچه ها هم توضیح بدید…ممنون

 25. ثمین گفت:

  کاش چند تا سر انداخته بشه و چند رج ببافیم تا به حلقه استین برسیم رو مشخص میکردین

 26. بانو گفت:

  بسیار بسیار از اینهمه لطف سپآآآآس

 27. نجمه گفت:

  با سلام و خسته نباشید بابت توضیحات کامل و مفیدتون .واقعا عالی بود اگر میشه مدل لباس قرمز رو با ذکراسمش توضیح بدین دعاگوتون هستم

 28. مینو گفت:

  سلام و ممنون، یقه هفت بافتم، چرا قسمت بدن لباس پف کرده، با اتو درست میشه یا اشکال اساسی درکاره؟ سپاس

 29. Minooo گفت:

  عاااالی بود مطالبتون. من تا حالا کلی پول مجله دادم چیز زیاد ی یاد نگرفتم… واقعا استفاده کردم، سپاس

 30. Minooo گفت:

  یقه هفت رو اتو کشیدم صاف و عالی شد… من خیلی شل می بافم، البته نظر اطرافیان. چرا گفتین روی کار باید دوتایکی کرد؟ من پشت کار دوتایکی کردم ممکنه پف بدن لباس بخاطر این باشه؟ ممنونم که سریع جوال دادین 🙂

 31. مریم عباسی گفت:

  سلام .میشه لطف کنیدطریقه بافت یقه هفت جلو باز رو توضیح بدید من, روش صحیح بافت یقه رو نمیدونم .با سپاس

 32. نسیم گفت:

  خیلی خیلی ممنون. عالی توضیح دادید.

 33. ماهی کوچولو گفت:

  سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
  یه سوال راجب بافت یقه آرشال داشتم
  در بافت یقه ازجای مشخصمون به دانه های یقه اضافه میکنیم تا برسیم به سرشانه
  وقتی سرشانه را کورکردیم و میخواهیم بافت یقه را ادامه بدیم بازهم باید به یقه مون دونه اضافه کنیم یا هر تعداد دونه مونده برای یقه همانها را ادامه بدیم تا اندازه یقه پشت برسیم؟
  این یه سوالیه که جوابی براش پیدا نمیکنم چون دفعه اولی هست که یقه آرشال میبافم
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 34. فرناز گفت:

  خیلی ممنون از آموزش خوبتون. میشه لطفا توضیح بدید کور کردن سرشانه در دو مرحله به چه معنی است؟

 35. نازی گفت:

  من یقه ارشال جلوباز رو متوجه نشدم میشه واضح تر برام توضیح بدین

 36. طوبی گفت:

  وای ذوق زده شدم.
  چقدر عالی وجامع توضیح دادین از این ساده تر نمیشد.
  مدتها توی اینترنت میگشتم اما به این جالبی توضیح نداده بودند.
  امروز روز آرزوهاست.
  منم بهترینها رو که در اولویت شماست براتون از خداوند مهربان میخوام.
  انشاالله.

 37. behnaz گفت:

  با سلام و تشکر فراوان بسیار جامع و عالی بود مرسی موفق باشید من الاسکا زندگی میکنم اینجا بافتنی خیلی میچسبه .

 38. فاطمه گفت:

  با سلام و تشکر از سایت فوق العاده تون
  در بعضی از توضیحات پشت نوشتید
  چند دانه از وسط کور شود
  چطور از وسط دانه کور کنیم

 39. سمانه گفت:

  سلام.از سایت عالیتون تشکر میکنم.پایدار و سلامت باشید

 40. دینا گفت:

  سلام .ممنون ازتوضیحات کاملتون.اگه ممکنه لطفا آموزش چندمدل پاپوش دخترانه رو هم بذارید.ممنون

 41. زهرا گفت:

  سلام دانه گرفتن دور یقه چگونه انجام میگیره بی زحمت اگه فیلم آموزشی دانه گرفتنو دارید برام ایمیل کنید خیلی ممنون. خیلی لازم دارم.

 42. منصوره گفت:

  سلام.خیلی ممنون.بسیار عالی و قابل فهم بود

 43. سعیده گفت:

  سلام اگه ممکن هست آموزش یقه ملوانی رو برام ایمیل کنید.با تشکر از بافت های بسیار بسیار زیباتون.

 44. zahra گفت:

  Very god واقعا بیست هستین شما;-);-)

 45. ساریسا گفت:

  سلام میشه اموزش نوع پیچی رو که توی ژاکت یقه ارشال بسته هست برام بفرستید.
  پیچی که توی اطراف پلیور هست
  ممنون

 46. fatima گفت:

  سلام من پلیور مردانه یقه گردبافتم ولی یقه بازترازحدشده چطوری میشه اصلاحش کرد بدون شکافتن؟
  مرسی از وقتی که میزارین
  ادرس ایمیل من:
  fsfatima57@yahoo.com

 47. میترا گفت:

  سلام با تشکر از آموزشهای خوبتون میشه روش بافت یقه ب ب را برای من ایمیل کنید ممنون

 48. زکیه گفت:

  خیلییییییییییییی ممنون . انشالله تو زندگیتون همیشه موفق باشید . اجرتون با خدای مهربون

 49. zahra گفت:

  آموزش یقه ها خیلی خوب بود سپاس از سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گرافیک و طراحی : آریا بانو

Copyright © 2015 All rights Reserved

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.