مجله اینترنتی بانوان

اصطلاحات بافتنی

اصطلاحات بافتنی

دانه : به حلقه های کوچکی که پشت سر هم روی میل انداخته می شوند دانه گفته می شود.


رج : یک ردیف بافتن را یک رج می گویند که در بافتن همیشه یک رج رفت  و یک رج برگشت داریم.


دانه از زیر : برای بافتن یک دانه از زیر ، نخ باید پشت میل قرار بگیرد.میل سمت راست را در دانه میل سمت چپ فرو برده و از پشت نخ را از وسط دانه رد می کنیم.


دانه از  رو : برای بافتن یک دانه از رو نخ باید روی میل قرار بگیرد.میل سمت راست را از رو وارد دانه کرده و از  رو نخ را از وسط دانه رد میکنیم.


ژته : یک حلقه اضافی که در لابلای دانه ها هنگام بافتن روی میل انداخته می شود را ژته می گویند.از ژته در طرح های توری و در چین دادن بافت و اضافه کردن دانه ها در یک بافت استفاده می شود.


حاشیه : در تمام بافت ها ما به چهار دانه حاشیه در دو سر بافت نیاز داریم که بصورت دو دانه از زیر در شروع بافت  و دو دانه از زیر در  پایان بافت ، بافته می شود.از حاشیه بیشتر بخاطر اینکه لبه کار ما صاف باشد و مدلی که در  وسط بافته می شود به کناره های بافت کشیده نشود استفاده می کنیم.ما در بیشتر بافت ها نیاز به حاشیه داریم.


کور کردن : در پایان هر بافت ما نیاز به بستن دانه ها داریم و در شروع ، دو دانه را با هم یکی میکنیم و از زیر می بافیم.دانه سمت راست را دوباره به سمت چپ بر میگردانیم و دوباره با دانه بعدی یکی میکنیم.


مدل های بافت و انواع آن :

پر طاووسی : مدل به ۹ دانه تقسیم میشود به اضافه حاشیه ؛ رج ۱) یک ژته ، سه تا از زیر ، یک سورزه دوبل ، سه تا از زیر  یک ژته ، یکی از زیر. رج ۲) رج دو و تمام رج های جفت همه از رو. رج ۳) یکی از زیر ، یک ژته ، دو تا از زیر ، یک  سورژه دوبل ، دو تا از زیر ، یک ژته ، دو تا از زیر. رج ۴) دو تا از زیر ، یک ژته ، یکی از زیر ، یک سورژه دوبل ، یکی از زیر ، یک ژته ، سه تا از زیر . رج ۵) سه تا از زیر ، یک سورژه دوبل ، یک ژته ، چهار تا از زیر.

پیچ  طنابی : مدل به ۲۰ دانه تقسیم میشود ؛ رج ۱) چهارتا از زیر و دوتا از رو ، چهارتا از زیر. رج ۲) رج دو و تمام رج های جفت همانطوری که دانه ها دیده میشوند. رج یک و دو را هشت بار تکرار میکنیم. رج ۹) چهارتا از زیر ، دوتا از رو ، هشت دانه را از میل خارج کرده و با میل سمت راست چهار دانه را از پشت گرفته و با میل سمت چپ چهار دانه اول را از رو گرفته و چهار دانه میل سمت راست را به میل سمت چپ میدهیم و هشت دانه را از زیر میبافیم دوتا از رو و چهارتا از زیر.به همین صورت هر هشت رج را یکبار این جابجایی دانه ها را انجام میدهیم.

پیچ گیس : مدل به ۱۲ دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه (منظور از حاشیه دو دانه در اول کار و دو دانه در آخر کار اضافه بافته میشود که هر چهار دانه باید از زیر بافته شود ؛ رج ۱) دو دانه از زیر ، دو دانه از رو ، نه دانه از زیر ، دو دانه از رو ، دو دانه از زیر . رج دو و تمام رج های جفت همانطوری که دانه ها دیده میشوند.یعنی  دانه های از رو ، از رو بافته می شوند و دانه های از زیر از زیر بافته میشوند. رج ۳) دو دانه از زیر ، دو دانه از رو ف شش دانه اول را از میل خارج کرده و با میل سمت چپ سه دانه اول را از رو گرفته و با میل سمت راست سه دانه دوم را از پشت کار گرفته یعنی شش دانه را سه تا سه تا جا به جا می کنیم و هر شش دانه را به میل سمت چپ بر میگردانیم و همه دانه ها را از زیر می بافیم ، سه تا از زیر و دو تا از رو و دو تا از زیر. رج ۴) دو دانه از زیر ، دو دانه از رو ، سه دانه از زیر و شش دانه بعدی را از میل خارج کرده و با میل سمت راست سه دانه آخر را از رو گرفته و با میل سمت چپ سه دانه وسط را از پشت کار گرفته و هر شش دانه را به میل سمت چپ بر میگردانیم و همه دانه ها را از زیر می بافیم یعنی دوتا از رو و دو تا از زیر.به همین صورت بافت را ادامه میدهیم اگر بخواهیم فاصله پیچ ها کمتر باشد هر یک رج در میان  جابجایی را انجام میدهیم و اگر بخواهیم فاصله پیچ ها بیشتر باشد هر چهار  رج در میان جابجایی دانه را انجام  میدهیم.

جودانه : مدل به دانه های جفت تقسیم می شود ؛ رج ۱) یکی از زیر ، یکی از رو تا آخر بافت. رج ۲) دانه زیر از رو بافته می شود ، دانه رو از زیر  بافته می شود.دانه ها برعکس بافته می شود.رج دو در تمام رج ها تکرار می شود.

بافت رکن : بیشتر در سه جاف و یقه و لبه آستین و لبه پلیور و ژاکت استفاده می شود. رج ۱) همه از زیر. رج ۲) همه از زیر. رج ۳) همه از زیر. رج ۴) همه از زیر.

گل گندمی : مدل به چهار دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه ؛ رج ۱) سه دانه یکی از زیر بدون اینکه از میل خارج شود. یک ژته دوباره سه تا یکی یعنی سه تا یکی دوباره سه دانه کم شود.یکی از زیر سه تا یکی ، یکی از زیر.رج دو و تمام رج های جفت همه از رو. رج ۳) با کنار رفتن دو دانه از زیر دوباره سه تا یکی سه دانه شود یکی از زیر سه دانه یکی ، یکی از زیر تا اخر دانه ها.

پیچ تیغ ماهی : مدل به بیست دانه تقسیم می شود ؛ رج ۱) چهار دانه از زیر ، دو دانه از رو ،  هشت دانه از زیر ، دو دانه از رو چهار دانه از زیر ، رج دو و تمام رج های جفت همانطوری که دانه ها دیده می شوند. رج ۳) تکرار رج یک. رج ۴) چهار دانه از زیر ، دو دانه از رو ، چهار دانه اول را از میل خارج  کرده با میل سمت راست دو دانه دوم را از رو  گرفته با میل سمت چپ دو دانه اول را از پشت گرفته و هر چهار دانه را از زیر می بافیم ،  چهار دانه بعدی را از میل خارج کرده با میل سسمت چپ دو دانه اول را از رو گرفته و با میل سمت راست دو دانه دوم را از پشت گرفته و هر چهار دانه را از زیر می بافیم.به همین صورت این جا بجایی دانه ها را هر چهر رج در میان انجام میدهیم(تکرار رج چهار).

پیچ لوزی : مدل له ۲۰ دانه تقسیم شده است. رج ۱) هشت دانه از رو ، چهار دانه از زیر ، هشت دانه از رو. رج ۲) رج دو و تمامی رج های جفت همانطوری که دانه ها دیده می شود. رج ۳) هشت دانه از رو ، چهار دانه را از میل خارج کرده با میل سمت راست دو دانه دوم را از پششت گرفته و با میل سمت چپ دو دانه اول را از رو گرفته دو دانه میل راست را  به میل سمت چپ می دهیم و چهار دانه را از زیر می بافیم. رج ۵) شش دانه را از رو ، دو دانه را از زیر و دو دانه را از رو را از میل خارج کرده با میل سمت راست دو دانه از زیر را از رو گرفته و با میل سمت چپ دو دانه از رو را از پششت گرفته و دو دانه از زیر را از زیر می بافیم و دو دانه از رو را از رو می بافیم ، دو دانه از زیر و دو دانه از رو بعدی را نیز از میل خارج کرده با میل سمت چپ دو دانه از زیر را از رو با میل سمت راست دو دانه از رو را از پشت گرفته دو دانه از رو را از رو بافته ، دو دانه از زیر را از زیر می بافیم به همین صورت هر یک رج در میان از دانه های هشت دانه ای دو دانه کم می کنیم و به وسط لوزی میدهیم تا زمانی که دو دانه باقی بماند.(نصف لوزی).تا اینجا لوزی ما باز شده و یک نصف لوزی بافته شده است برای این که لوزی ما کامل شود به این صورت عمل می کنیم : دو دانه از رو ، دو دانه از  زیر و دو دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت چپ دو دانه از زیر را از رو گرفته ، دو دانه از رو را با میل سمت چپ از پشت گرفته دو دانه از رو را از رو می بافیم دو دانه از زیر را از زیر می بافیم دوباره دو دانه از رو و دو دانه از زیر را از میل  خارج کرده با میل سمت راست دو دانه از زیر را از او گرفته با میل سمت چپ دو دانه از رو را از پشت گرفته دو دانه از زیر را از زیر می بافیم دو دانه از رو را از رو می بافیم و به همین صورت بافت را ادامه میدهیم و هر بار به تعداد  دانه های کناری اضافه و از تعداد دانه های وسط لوزی کم خواهیم کرد  تا چهار دانه از زیر دوباره  به هم برسند و دوباره از رج سه بافت را تکرار می کنیم.

بافت پایه بلند ساده : به تعداد دلخواه زنجیر بافته شود. رج ۱) روی تمام زنجیر ها را پایه بلند می بافیم. پایه بلند : برای بافتن پایه بلند ساده ابتدا نخ را یکبار به دور قلاب حلقه می کنیم یا می چرخانیم بعد قلاب را در زنجیر پایه فرو برده و از پشت نخ را وارد دانه کرده تا بالا می کشیم و در دو مرحله می بافیم یا کور میکنیم.ابتدا دو دانه را یکی دو دانه بعدی روی قلاب را یکی میکنیم.تا اخر زنجیر ها پایه بلند ها را تکرار می کنیم.

بافت آناناسی : رج ۱) چهار دانه زنجیر بافته و به فاصله چهار زنجیر با پایه کوتاه وصل می کنیم دوباره چهار زنجیر با پایه کوتاه با فاصله چهار زنجیر وصل کنید این کار را تا آخر تکرار کنید . رج ۲) چهار زنجیر بافته ، در اولین حلقه چهار زنجیر چهار دانه پایه بلند ببافید. چهار زنجیر وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل کنید.چهار زنجیر در حلقه سوم ، چهار پایه بلند ، دو زنجیر در حلقه چهارم ، شش پایه بلند دو زنجیر در حلقه پنج و چهار پایه بلند ببافید و دوباره رج دو را از اول تکرار می کنیم. رج ۳) در وسط چهار پایه بلند رج قبل ، چهار پایه بلند ببافید.سه زنجیر در اولین پایه بلند با پایه کوتاه وصل کنید.سه زنجیر در دومین  پایه بلند با پایه کوتاه وصل کنید تا پنج بار دیگر این کار تکرار شود یعنی شش پایه بلند رج قبل پنج حلقه سه زنجیر باید داشته باشیم. سه زنجیر و چهار پایه بلند در وسط چهار پایه بلند رج قبل ببافید و این کار را تا آخر رج ادامه دهید. رج ۴) در چهار پایه بلند رج قبل ، چهار پایه بلند ببافید ، پنج زنجیره و چهار پایه بلند در وسط چهار پایه بلند رج  قبل ببافید ، چهار زنجیره در وسط اولین حلقه سه زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید ،  سه زنجیره در وسط حلقه دوم وصل کنید ، این کار را تا دو بار تکرار کنید دوباره چهار زنجیر و چهار پایه بلند تا آخر رج تکرار کنید.

نکته : در میان دو عدد چهار پایه بلند های دو طرف بافت شش پایه بلند در وسط داریم که طرح آناناس  ما را تشکیل میدهد این چهار رج را تا آخر تکرار می کنیم با این تفاوت که پنج زنجیره بین چهار پایه بلند ها تا آخر بافت یکسان هستند ولی به دو زنجیره دو طرف شش پایه بلند ها در هر رج یک دانه زنجیره اضافه می شود و از تعداد حلقه های روی شش پایه بلند ها یک دانه کم می شود و تعداد آنها به یک حلقه برسد.در اینجا آناناس ما کامل شده است.

کشباف دو دانه ای : مدل به دانه های جفت تقسیم می شود ؛ رج ۱) دو دانه از زیر ، دو دانه از رو . رج ۲) روی دانه های زیر ، زیر می  بافیم و روی دانه های رو  ، رو  می بافیم.این دو رج مرتب تکرار می  شود.

کشباف یک دانه ای : رج ۱) یکی از زیر و یکی از رو . رج ۲) دانه هایی که از رو بافته شده را از رو می بافیم و دانه هایی که از زیر  بافته شده را از زیر می بافیم.این دو رج در تمام مراحل تکرار می شود.

دانه مگسی یا فندقی : مدل به دانه های تقسیم شده به اضافه حاشیه . رج ۱) همه از  زیر. رج ۲) همه از رو .این دو رج را تا چهار رج ادامه می دهیم. رج ۵) پنج تا از زیر ، در دانه بعدی پنج دانه بافته می شود . به این صورت یک دانه از زیر بدون اینکه از میل خارج کنیم نخ ها را به جلو آورده و همان دانه را از رو می بافیم و دوباره نخ را به پشت برده و همان دانه را از زیر بافته و تا پنج بار این کار را تکرار می کنیم.بعد از سمت راست با میل سمت چپ اولین دانه را روی چهار دانه بعدی کور می کنیم و دوباره دومین دانه از سمت راست را روی سه دانه بعدی کور می کنیم.سومین دانه را روی  دو دانه بعدی کور می کنیم و چهارمین دانه را روی دانه بعدی کور می کنیم.دوباره پنج تا از زیر و در دانه بعدی پنج دانه بافته (دانه مگسی) هر چهار رج یکبار رج پنج تکرار می شود.

بافت زیر : دانه ها به تعداد دلخواه بستگی دارد . رج ۱) همه دانه ها از زیر . رج ۲) همه از رو.

بافت رو : دانه ها به تعداد دلخواه بستگی دارد . رج ۱) همه دانه ها از رو . رج ۲) همه از زیر.

بافت حصیری یا سبد بافی : مدل به دانه های جفت تقسیم می شود  . رج ۱) میل را از پشت دانه اول رد کرده ، اول دانه دوم را از زیر بافته بدون اینکه از میل خارج کنید دانه اول را از زیر ببافید تا آخر دانه ها. رج ۲) یک دانه از رو ، میل را از رو ، اول دانه دوم را از رو بافته بدون اینکه از میل خارج کنیم دانه اول را از رو ببافیم.تا آخر رج یک و دو تکرار می شود.

سورژه ساده : از دو دانه تشکیل می شود . دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید . دانه دوم را از زیر ببافید بعد با میل سمت چپ دانه نبافته را بلند کرده و دانه بافته شده را از وسط آن رد کنید.

سورژه دوبل : از سه دانه تشکیل میشود . دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید و دو دانه بعدی را یکی کنید و از زیر ببافید بعد دانه نبافته را روی  دو دانه یکی شده کور کنید.

پیچ : به جا بجایی دانه ها در بافت پیچ گفته می شود.و تعداد دانه های پیچ همیشه باید زوج باشد.

دانه دوبل : دانه ایی که از زیر دانه قرار دارد و مربوط به رج قبل است را با دانه اصلی ببافید.

یک دانه را دوبار بافتن چیست ؟ دانه اول را وقتی از زیر بافتید به میل سمت چپ برگردانید و دوباره از زیر ببافید.

دانه نبافتن چیست ؟ یک دانه را نباید به میل سمت راست بدهید و دانه بعدی را ببافید.

دو تا یکی  چیست ؟ دو دانه را با هم از زیر ببافید که امکان دارد در بافت تعداد بیشتری دانه را با هم یکی کنید.سه تا یکی ، چهار تا یکی ، پنج تا یکی.

امیدوارم استفاده کرده باشید

مجله اینترنتی آریا بانو

 دانلود فیلم

106 پاسخ به “اصطلاحات بافتنی”

 1. Dena گفت:

  ممنون.نمیدونی چقدر فیس بوک دنبال بافت پیچ گل گشتم.در نا امیدی شمارا دیدم ممنون

 2. رضوان گفت:

  سلام،ميشه به من بگيد منظور از *فاصله بين دو*چيه؟من هر چيزي كه ميخوام ببافم توي اموزش بافتنش اين *فاصله بين دو*رو نوشته،منم كه نميدونم منظورش چيه نميتونم ببافم.خواهش ميكنم اگه يكي ميدونه جواب منو بده،مرسي

 3. رها گفت:

  سلام اگه میشه پیچ حصیری رو هم بگید چه جوریه.ممنونم

 4. زینب گفت:

  سلام

  لطفا بفرمایید «دو تا یکی به سمت راست» به چه معناست؟

  و چه فرقی با «دوتا یکی معمولی» دارد؟

  با تشکر

  • تسنیم گفت:

   دوتا یکی معمولی پشت سر هم و یک به یک در راست و چپ میباشد .ولی در دو تا یکی به راست انتقال به میل راست می باشد.در آموزش های بعدی بیشتر با این موضوع وقتی شروع به بافت می کنید آشنا می شوید.

 5. فروزنده گفت:

  با سلام

  میشه بگید چطوری لبه های کار  با دو میل لوله نشود.

  با تشکر

 6. عاطفه گفت:

  با سلام در حال بافت 1کلاه  هستم با مىله دو طرفه  واىن کلاه  بدون درز هست.در توضىح ان امده است پترن مورد استفاده در اىن کلاه 1.m است.منظور از1.m چىست.؟ با تشکر

 7. تاریلا گفت:

  سلام با تشکر از سایت خوبتون فکر کنم مذل پر طاووسی رج 5 ایراد داره چون تعداد دانه کم میشه لطفا نگاه بندازین

 8. آزاده گفت:

  سلام. میشه در مورد دو تا یکی از چپ و دو تا یکی از راست توضیح بدید؟

  ممنون

 9. سحر گفت:

  سلام

  خیلی لز مطالب کامل شما ممنونم

 10. در زورنال بافتنی اشراق ازبافت سورژه زیاد اسم برده شده هرچه جستجو میکنم نحوه بافتش را جایی توضیح نداده لطفاًمرا راهنمایی نمایید.

  • Diba گفت:

   سورژه ساده : از دو دانه تشکیل می شود . دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید . دانه دوم را از زیر ببافید بعد با میل سمت چپ دانه نبافته را بلند کرده و دانه بافته شده را از وسط آن رد کنید.
   سورژه دوبل : از سه دانه تشکیل میشود . دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید و دو دانه بعدی را یکی کنید و از زیر ببافید بعد دانه نبافته را روی دو دانه یکی شده کور کنید.

 11. مهشید گفت:

  سلام سایت بسیار خوب و مفیدی هست ولی ای کاش تصاویر مدل ها هم بود و واقعا معرکه میشد امیدوارم که این کار رو انجام بدین

 12. تارا گفت:

  جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

 13. سهیلا گفت:

  سلام.خسته نباشید.توی بافت آجری نوشته که 3 دانه را نبافته و …. این یعنی چی؟

   

 14. سارا گفت:

  سلام . شماره میلها یعنی چه ؟ وقتی میگه با میل شماره 5 بافته بشه اشکال داره با میل شماره 2 بافته بشه؟ چه تغییری ایجاد میشه ؟ چون میل شماره 5 کلفته من نمیتونم نخ از تو دونه ها رد کنم

 15. مهسا گفت:

  سلام از مطالب خوبتون ممنونم.وقنی داریم کشبافت میبافیم و حالا میخوایم دونه اضافه کنیم برای اینکه بافتمون  در رجهای بعد فرم کشبافتشو از دست نده  باید چدکار کنیم؟

   

 16. دوست گفت:

  سلاماین جمله که به دانه بعدی یک دانه اضافه کنید یعنی چه ؟به شکلی این کار راباید کرد .ممنون

 17. هما گفت:

  سلام باهرض خسته نباشی میشه لطف کنید اصطلاح ژته رو رها میکنیم رو برام توضیح بدید ممنون میشم

  • تسنیم گفت:

   همان طور که در بخش هم توضیح داده شده ژته حلقه های ما بین بافت جهت دادن بافت های توری است که می تونید هنگام رها کردن آن را در بافت های دور بعد جا بیندازید تا در مواقع ازوم یعنی طرح زدن بتونید ازش استفاده کنید

   آموزش های ابتدایی بافتنی که در سایت موجود هست را مطالعه نمایید مشکلتون بر طرف می شه

 18. سوفیاگل گفت:

  سلام و خسته نباشید از ته قلبم به شما واقعا اموزشاتون ساده وراحت وکاربردی هستن ممنون از زحمات بی دریغتون لطفا بافت انواع کشباف و مدلهای بافت فانتزی وغیر فانتزی روهم اموزش بدید ممنون از لطفتون

 19. اولدوز گفت:

  سلام گلم
  این بافت کشبافت دوبل و برام توضیح بدین لطفا

  • تسنیم گفت:

   سلام
   چشم در مدل هایی که قرار می گیره توضیح کاملتر داده میشه تا مستند متوجه بشید
   اما چیز پیچیده ای نیست
   به جای یه زیر یه رو باید دوتا رو و دوتا زیر بزنید
   بزودی آموزش کامل کسباف ها رو در یک پست قرار میدم

 20. سارا گفت:

  سلام خسته نباشید میشه باید این جمله یعنی چی من متوجه نمایشم نمیتونم ببافم (یک رجل ۱۲ دانه برای سجاف و در بقیه دانه های باقیمانده ۱۶ دانه با ۱+۱+۲+۳+۴+۵+۱۰ کور کنید) یعنی چی همه این دانه هارو کور کنم که از ۶۰ تا دونه اول کارم میمونه ۱۲ تا دونه کمکم کنیم،ممنون

 21. سارا گفت:

  تو کتاب آموزشی خوندم اومدم وب سایت شما ببینم چیزی نوشته ولی پیدا نکردم میشه توضیحی راجب این جور اصطلاحات بدهد ممنون میشم مخصوصا این ۱+۱ اونجاشو متوجه نمیشم ممنونم

 22. مریم گفت:

  سلام
  مرسی از سایت خوبتون
  لطف می کنید تصویر آموزشی از سورژه بگذارید. من اصلا نمی تونم این بافت رو انجام بدم ):

  و اینکه آیا این امکان وجود داره اصلاحات انگلیسی بافت رو هم آموزش بدید؟
  ممنون

 23. نازنین گفت:

  دو تا یکی از زیر یعنی چه ؟مچکرم

 24. نادیا گفت:

  سلام
  واقعن خسته نباشین.لااقل دوتا شکل بزارین اگه یه مبتدی نگاه می کنه بتونه انتخاب کنه.
  ومهم تر ازهمه تو دوران مدرسه یه شال ساده بیشتر یاد ندادن.
  همه اینارو درنظربگیرن بعد روش بزارین.ادمو حیرون نکنین.
  اگه بافتنی میزارین محبت کنین یه طوری بگین اماتورا بفهمنن. باسپاس

  • تسنیم گفت:

   شما یه مقدار دقت کنید عنوان مطلب هست اصطلاحات بافتنی نه آموزش مرحله ای بافتشون
   شما میتونید بخش آموزش بافتنی رو مطالعه کنید تا متوجه دقیق موضوع بشید
   ما کامل توضیح دادیم اما شما خوب جستجو نکردید

 25. سحر گفت:

  Ba salam va khaste nabashid mikhastam bedonam to kam kardane dane (1+3)yani chi

 26. banafshe گفت:

  با سلام.
  من از یک مجله بافتنی می خواستم یک جلیقه ببافم که نوشته بود ۱ رکن،۱ زیر،۱۴ رکن،۱ زیر،۱۵ رکن
  من معنی رکن رو فهمیدم اما اینجوری که نوشته شده رو متوجه نمی شم. لطفا کمک کنید.

  • تسنیم گفت:

   کار پیچیده ای نیست
   طبق دستور رات داده شده باید در ردیف مورد نظر بافت ها رو پیاده کنید.
   دستورات این چنینی برای بیرون آورن یک مدل خاص در بافت می باشد

 27. سارا گفت:

  سلام, من یه دستور بافت دارم که گفته ۲ دانه کور کنید,زیر تا ۳ دانه مانده به آخر, برگردید .
  متوجه نمیشم که برگردید یعنی چه? ممنون میشم راهنماییم کنید

 28. سمانه گفت:

  سلام اصطلاح راه بردن دانه یعنی چی متاسفانه تو سایتای مختلف هرچی گشتم چیزی پیدانکردم
  با تشکر

 29. زهرا گفت:

  باسلام دانه هارو بین خود بافتن یعنی جه با تشکر لطفا اگه کسی میدونه جواب بدهد

 30. فرشته تنها گفت:

  سلام….میشه بهم بگید بافت دوبل دقیقا چطوریه؟؟؟اینجا گفتین اما بازم متوجه نشدم…ممنون

 31. سروناز گفت:

  سلام
  اصطلاحات عااالللللی و کاربردی بود
  اما میشه لطفا توضیح بدین که چه جوری میشه در آخر بافت، از کناره ها دونه گرفت؟! توی بافت من کشباف در آخر و با دانه گرفت از کناره ها بافته میشه :-؟

 32. رها گفت:

  عالی بود یک دنیا ممنون.

 33. مينا گفت:

  سلام و خدا قوت
  منظور از رج که در انتهای هر ردیف می ارید دقیقا چیه؟
  یعنی همون رجی و که بافتیم عینا دوباره تکرار کنیم یا یه رج ساده ببافیم.من دارم پرطاوسی می بافم

 34. Minooo گفت:

  درصورت امکان برای هرنوع یک عکس از اون کار بذارید عااالی میشه…

 35. ژاله گفت:

  سورژه یعنی چه ؟

 36. آناهید گفت:

  کاش تصویری بودن.ولی بازم ممنون

 37. az گفت:

  سلام اصطلاح راه بردن به راست یا چپ یعنی چه ؟ در ژورنال آلیزه دیدم اما نمیدونم یعنی چه اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

 38. صبا گفت:

  سلام من یه سوال داشتم برای بافتن دست عروسک بعد از این که سر انداختیم باید از رو ببافیم یا از زیر؟؟؟؟؟

 39. t گفت:

  سلام اگه میشه واسم توضیح بدید شکافتن رج در قلاب بافی یعنی چی ؟ یا این جمله رو واسم توضیح بدید ممنون میشم من قلاب بافی رو تازه شروع کردم ممنون میشم کمکم کنید .
  رج شش: * دو تا رو, یکی زیر, دانه ی بعد را از میله در بیاورید و تا شش رج زیر آن را بشکافید. یکی زیر ببافید. دو تا رو. یکی زیر, نخ را دور میل بیندازید. یکی زیر. از قسمت ستاره تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر رو هستند.

 40. isa گفت:

  سلام وب خیلی عالی دارید
  ببخشید ایا میشه از مطالب شما با ذکر منبع استفاده کنیم
  با تشکر

 41. ملیحه گفت:

  سلام میشه بگین این جمله یعنی چه
  دانه سمت چپ را روی دانه سمت راست اورده دوتایکی کنید

 42. فاطمه گفت:

  خیلی مفید بود ممنون از زحمماتتون

 43. فاطمه گفت:

  لطفا آموزش تصویری هم از اصطلااحات بافتنی بگذارید ممنون

 44. نادیا گفت:

  سلام من تشکر میکنم بابت سایت خوبتون. یه سوال داشتم که هیچ جا نتونستم جوابی پیدا کنم ممنون میشم اگر کمکم کنین بنده یک شال گردن بافتم بدای کور کردن سرش مشکل دارم چند روش رو بلدم اما همه روش ها طوری هستند که بعد ار کور کردن سر شالم انحنا پبدا میکنه یعنی تاب میافته توش. میشه بگین چه طور کور کردن رو انجام بدم که سر شالم صاف باشه. ممنون میشم

  • تسنیم گفت:

   کور کردن با هر روشی هیچ موردی برای گوشه شال یا هر بافتی ایجاد نمی کند بجز زمانی که بافت رو از ابتدا سفت زده باشید.شما باید میل مناسب برای کلافتون انتخاب کنید تا مجبور به سفت بافی یا شل بافی نشبد که بافتتون به مشکل بر بخوره

 45. فاطیما گفت:

  من دارم یک عروسک می بافم و در دستور بافت اون نوشته سه تا زیر (یکی اضافه کنید ) چهاربار و تعداد دونه هایی که اول سر انداختم هم ۲۰ تاست می خواستم بدونم منظور از این چهار بار چیه؟

 46. ستاره گفت:

  سلام.برای بافت دانه انگوری توی مجله گفته نخ راجلوی کارقرار دهیدو دودانه رابلندکنید,سه دانه راباهم ازروببافید ودودانه بلندشده را روی ان بکشید.من هرکارمیکنم بین دانه های انگورفاصله میافته و مثل عکسش نمیشه.میشه توضیح بدین.

 47. مریم گفت:

  من در کتابی به یک نوع اضافه کردن برخوردم به نام سید میشه توضیحدهید ممنون

 48. نیلوفر گفت:

  باسلام
  من بافت وکارهای بافتنی رو دوست دارم وبه عنوان یه سرگرمی انجام میدم
  حالا به یه مشکل برخورد کردم واین که منتقل کردن یک دانه به سمت راست یا چپ یعنی چی
  ممنون میشم توضیح بدید

 49. نسرین گفت:

  سلام عزیزم
  اصطلاح یک دانه کنار یعنی چی

 50. آسو گفت:

  سلام. من دارم کلاه بافت ناف لیلی میبافم. تو رج سوم نوشته دونه ی اول رو با دونه های دون و سوم عوض کنید. این عوض کردن یعنی چی؟

 51. مريم گفت:

  سلام من میخوام واسه پسرم که دو سالشه شال گردن ببافم چند تا دونه باید بزنم؟؟؟؟

 52. ارمیتا گفت:

  دوستان کسی میدونه معنی ms تو نقشه های بافتنی چیه؟ پایین نقشه یه تیکه رو علامت زده نوشته ms

 53. طهورا گفت:

  ببخشید,من هر بافتنی که می بافم,وقتی استینش رو وصل می کنم,خیلی بد فرم وای میسه,وسر شانه هاش,جای وصل استین سیخ وای میسه,اگه میشه یه راه حل پیشنهاد بدید.

 54. لیلا گفت:

  سلام خسته نباشد میشه لطفا بافت دانه قهوه رو توضیح بدین من خیلی لازمش دارم
  مرسی

 55. زهرا.س گفت:

  سلام خسته نباشید. من دارم شال میبافم نمیدونستم که دوتای اول و دوتای اخر رو باید زیر بزنم. فقط دونه اول و دونه اخر رو این کار کردم. الان یه سمتش انگار داره لول میشه. بعد ک تموم شد با بخار اتو درست میشه؟ چکار باید کنم؟

 56. زهرا.س گفت:

  مرسی. ولی از سمت طول داره لول میشه.

 57. nAfAs گفت:

  سلام خیلی ممنونم از آموزشهاتون
  تو بافت حصیری اگه بخواهیم تعداد دونه ها بیشتر از دوتا باشه که مدل نمای بیشتری داشته باشه چه کنیم؟؟؟
  مثلا با۴یا۶دانه باشه چجوری جابجایی داشته باشیم؟؟؟

 58. زهرا.س گفت:

  ممنون از راهنماییتون

 59. معصومه گفت:

  سلام
  ممنون از آموزشهاتون
  لطفا بافت پفکی رو توضیح بدید ممنون می شم

 60. حامد گفت:

  سلام میخواستم بدونم مدل لوزی چطوری بافته میشود؟

 61. الهه گفت:

  سلام
  دارم کلاه میبافم نوشته ژته های قبلی را رها کنید یعنی از میل خارجشون کنم؟ یا نبافته منتقل کنم به میل راستم؟

 62. الناز گفت:

  سلام.عالی بود.تمام سوالایی که داشتم رو جوابش رو گرفتم.خدا خیرتون بده

 63. donya گفت:

  باسلام توی یه مجله آموزش سارافون روگذاشته نوشته ۲تایکی جابجااززیر منظورش ازجابجاچیست خواهشن جواب بدید

 64. مجتبی گفت:

  عزیز میشه بافت نیم لوزی پیچ و توضیح بدی؟

 65. بهی گفت:

  «رج ۵: یکی از زیر، *( ۳ تا از زیر، ۲تا دونه با نخ در پشت رد کنید، ۳ تا از زیر) * تا دانه ی آخر ادامه دهید، دانه ی آخر: از زیر.»
  سلام توی این که گفته با نخ از پشت رد کنید یعنی چی؟ کسی میدونه؟

 66. زهره گفت:

  سلام
  یک ژوته ۶ تا از زیر یعنی چی?
  میشه به ایمیلم پاسه بدید
  من مبتدی ام
  ممنون

 67. فرشته گفت:

  باسلام وخسته نباشید مننونم از آموزشهای زیبا ومفید وتوضیحات کاملتون .میخواستم ازتون بپرسم زمانی که بافتنی میبافیم چطور روی بافت پشت بافت رو میشه تشخیص داد؟در پناه حق

 68. زهرا گفت:

  سلام میشه برای این مدل بافت هایی ک گفتین تصویرهم بذارین؟ممنون میشم.اگه برام ایمیل هم بکنین منون میشم چون میترسم سایت گم کنم.بازم ممنون

 69. سادات گفت:

  سلام با تشکر از مطالب خوبتون اینکه تو آموزشا گفتید”فاصله بین دو ” چطوری باید انجام بشه?

 70. مینا گفت:

  باسلام.ببخشید ۴+۳دانه کم کردن یعنی چه؟

 71. شادی گفت:

  منظور از یک پایه بافتن چیه!

 72. محبوبه گفت:

  سورژه دوبل یعنی چی؟

 73. سلام خسته نباشید در علائم بافتنی دومیل وقتی داخل مربع علامت ضربدر باشد یعنی چه ممنون میشم بگوئید

 74. ندا گفت:

  سلام وقت بخیر
  اصطلاح ژته کور یعنی چی ک دانه اضافه میشه ولی دیده نمیشه
  حالت توری نداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گرافیک و طراحی : آریا بانو

Copyright © 2015 All rights Reserved

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.